บุคลากร

นายณัฐวัฒน์ ฤทธิมนตรี
ศ.บ. สังคมศึกษา

หัวหน้างานแนะแนวอาชีพฯ

นางดาราวรรณ รอดสิน
ศ.บ. สังคมศึกษา

นายปราโมทย์ สายภา
กศ.ม. คณิตศาสตร์

ว่าที่ ร.ต.อัครวินท์ พละศักดิ์
ศษ.ม. การสอนภาษาอังกฤษ

นางสุภัดสา ศิริชนะ
วท.บ. วิทยาศาสตร์การกีฬา

นางสาวธิดารัตน์ บุญดล
ศษ.ม. บริหารการศึกษา

นายนัฐวัฒน์  วงษา
ว.อ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นางสาวจิรภา  เลือกนารี
ศ.บ. วิศวกรรมเครื่องกล

นายพิริยะ  ข่ายกระโทก
วศ.บ. อุตสาหการ

นายอรุณพงษ์  คำศรี
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นายวีรชัย คำมา
วศ.บ. วิศวกรรมอุตสาหการ

นางสาวบุศราภรณ์ ศรีมูลเขียว
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นายสุรชาติ วิชาชัย
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

นายพุฒิพิชัย นาคสุวรรณ
อส.บ. วิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

นายสามารถ เวชอุดม
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ ร.ต. วิทยา เจริญทัศ
ค.อ.บ. วิศวกรรมไฟฟ้า

นางสาวภัทรวริน บุญทา
วท.บ. เทคโนโลยีสารสนเทศ

นายชนาธิป ชุนรัมย์
อส.บ. เทคโนโลยีวิศวกรรม
อิเล็กทรอนิกส์

ว่าที่ ร.ต.หญิงศรีนวล ประเสริฐ
วศ.บ. โยธา

นางสาววิรุฬพรรณ บุญรมย์
บธ.ม. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นางสาวสุภาวรรณ อุ่นชื่น
บธ.บ. การบัญชี

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ สุรพงศ์-กันตบุตร.jpg

นายสุรพงศ์ กันตบุตร
วท.บ. เทคโนโลยีอุตสาหกรรม

นายธานินทร์  สันตะวงษ์
วท.บ. เคมี

นางสาวสายใจ สง่าจิตร
วท.ม. วิทยาศาสตรศึกษา

นางสาวรุ่งอรุณ ไตรวงษ์
วท.บ. คณิตศาสตร์

นางสาวชนิศกาญจน์ ธรรมวัติ
น.บ. นิติศาสตร์

รูปภาพนี้มี Alt แอตทริบิวต์เป็นค่าว่าง ชื่อไฟล์คือ นางสาวปนิตา-โพธิ์ทอง.jpg

นางสาวสุธาสินี หาญชนะ
ศศ.บ. ประวัติศาสตร์

นางสาวนฤมล ดวงชาทม
ศศ.ม. นวัตกรรมการท่องเที่ยว

นางสาวปนิตา  โพธิ์ทอง
เจ้าหน้าที่